رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
NERSIA

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای

پست های پیشنهاد شده

بخش اول:لغت دانی زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی

:NewPack_give_rose:

Englisch

فارسی

 Hello /  Hi

سلام / درود

 Good morning 

صبح بخیر

 

 Good afternoon 

بعد از ظهر بخیر

  Good evening 

عصر بخیر / شب بخیر

 What’s your name?

اسم شما چیست؟

 My name is …اسم من …. است.

 I am …

من …. هستم.

  My friends call me …

دوستانم به من …. می گویند.

 You can call me 

تو می توانی …. صدایم کنی.

 Haven’t we met?  (before)

آیا من قبلا همدیگر را دیده ایم؟

 Yes, I think we have.

بله فکر کنم دیده ایم. (در جواب سوال بالا)

 No, I don’t think we have.

نه، فکر نکنم. (در جواب سوال بالا)

 I don’t think we’ve met (before).

فکر نمی کنم قبلا همدیگر را دیده باشیم.

 This is …

این … است. (برای معرفی کردن افراد)

 Nice to meet you.

از دیدنت خوشحالم. (صمیمی)

 Pleased to meet you.

از دیدن شما خرسندم.

 How do you do?

حال شما چطور است؟ / خوشبختم (رسمی)

 Nice to see you.

از دیدنت خوشحال شدم.

 Nice to see you again.

از دیدن دوباره ات خوشحالم.

 Good bye

خدانگه دار / بدرود

 Bye  /  See you 

خداحافظ (صمیمی)

 See you later 

تا بعد

 See you soon 

بعدا می بینمت

 See you tomorrow 

تا فردا

 See you next week 

تا هفته بعد

 Good night 

شب بخیر

 How are you?

حال شما چطور است؟

How are you today? 

امروز حال شما  چطور است؟

 Fine, thank you / thanks .

خوبم، ممنون

 Not too bad

بد نیستم.

 Very well 

خیلی خوبم.

 I’m okay  /  all right  

من خوبم

 Not too well, actually.

راستش، خیلی خوب نیستم.

 What’s wrong with you?

مشکلت چیه؟

 What’s the matter with you? 

موضوع چیه؟

 Are you all right? 

حالت خوبه؟

 I’m tired  

خسته ام.

 I’m exhausted  

خیلی خسته ام.

 I’ve got a cold.

سرما خوردم.

 

ویرایش شده توسط NERSIA

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش اول ،پارت دوم : اعداد

 

توضیحاتی در مورد اعداد انگلیسی

در زبان انگلیسی اعداد 0 تا 10 کاملا بی قاعده هستند. پس باید این اعداد را به صورت کامل حفظ کنید. برای اعداد 11 تا 19 موضوع کمی متفاوت است، بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آنها با قاعده، در واقع اعداد 11، 12، 13، 15 بی قاعده هستند و بقیه با اضافه کردن پسوند teen به عدد یک رقمی ساخته می شوند. برای دو رقمی مجذور 10 بیش از 20، خود اعداد 20، 30، 40 و 50 تا حدی بیقاعده هستند اما بقیه این اعداد با اضافه کردن پسوند ty- ساخته می شوند. ساختن بقیه اعداد دو رقمی هم فرمول زیر را دارد:

کافیست رقم اول (پر ارزش) عدد را به صورت مجذور ده بخوانید و سپس رقم دوم (کم ارزش) را پس از آن بخوانید. به این صورت داریم:

21 = twenty-one

22 = twenty-two

23 = twenty-three

نکته: برخلاف فارسی در انگلیسی نیازی به گفتن “و” بین اعداد نیست و دو رقم پشت سر هم خوانده می شوند.

عدد ترتیبی چیست؟

اعداد ترتیبی همانطور که از نامشان پیداست اعدادی هستند که از آنها برای نشان دادن ترتیب استفاده می شود. مثلا زمانی که می خواهیم به ترتیب سه دونده در مسابقه دو اشاره کنیم به جای استفاده از اعداد عادی (یک، دو، سه) از اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم) استفاده می کنیم. در انگلیسی هم این اعداد کاربرد مشابهی دارند. مهمترین کاربرد اعداد ترتیبی در اشاره به تاریخ است.

لیست اعداد انگلیسی

 zeroصفراعداد ترتیبی

 oneیک firstاولین

 twoدو secondدومین

 threeسه thirdسومین

 fourچهار fourthچهارمین

 fiveپنج fifthپنجمین

 sixشش sixthششمین

 sevenهفت seventhهفتمین

 eightهشت eighthهشتمین

 nineنه ninthنهمین

 tenده tenthدهمین

 elevenیازده eleventhیازدهمین

 twelveدوازده twelfthدوازدهمین

 thirteenسیزده thirteenthسیزدهمین

 fourteenچهارده fourteenthچهاردهمین

 fifteenپانزده fifteenthپانزدهمین

 sixteenشانزده sixteenthشانزدهمین

 seventeenهفده seventeenthهفدهمین

 eighteenهجده eighteenthهجدهمین

 nineteenنوزده nineteenthنوزدهمین

 twentyبیست twentiethبیستمین

 twenty-oneبیست و یک twenty-firstبیست و یکمین

 twenty-twoبیست و دو twenty-secondبیست و دومین

 twenty-threeبیست و سه twenty-thirdبیست و سومین

 thirtyسی thirtiethسی امین

 fortyچهل fortiethچهلمین

 fiftyپنجاه fiftiethپنجاهمین

 sixtyشصت sixtiethشصتمین

 seventyهفتاد seventiethهفتادمین

 eightyهشتاد eightiethهشتادمین

 ninetyنود ninetiethنودمین

 one hundred ,  a hundredصد hundertsteصدمین

 one hundred and one , a hundred and oneصد و یک

 two hundredدویست

 three hundredسیصداعداد تکرار

 one thousand ,  a thousandهزار onceیک بار

 two thousandدو هزار twiceدو بار

 three thousandسه هزار three timesسه بار

 one million ,  a millionیک میلیون four timesچهار بار

 one billion ,  a billionیک میلیارد five timesپنج بار

ویرایش شده توسط NERSIA

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش اول، پارت سوم : رنگ ها

رنگ ها در زبان انگلیسی

اسامی رنگ ها در زبان انگلیسی بسیار متعدد است. اما در این صفحه به اصلی ترین اسامی رنگ ها در این زبان اشاره کرده ایم. برای نشان دادن رنگ های مشتق شده، در زبان انگلیسی از صفات dark (به معنای تیره) و light (به معنای روشن) استفاده می شود. قرار دادن این صفات در کنار یک رنگ می تواند روشن یا تیره بودن آن را نشان دهد.

 what colour is it?

این چه رنگی است؟ light brownقهوه ای روشن

 whiteسفید light greenسبز روشن

 yellowزرد light blueآبی روشن

 orangeنارنجی dark brownقهوه ای تیره

 pinkصورتی dark greenسبز تیره

 redقرمز dark blueآبی تیره

 brownقهوه ای bright redقرمز براق

 greenسبز bright greenسبز براق

 blueآبی bright blueآبی براق

 purpleبنفش

 grayطوسی

 blackسیاه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش اول،  پارت چهارم:زمان...

ثانیه

 now

حالا

 minute

دقیقه

 then

بعدا

 hour

ساعت

 immediately

بلافاصله

 day

روز

 soon

به زودی

 week

هفته

 earlier

زودتر

 fortnight

دو هفته

 later

دیرتر / بعدا

 month

ماه

 never

هرگز / هیچ وقت

 year

سال

 rarely

به ندرت

 decade

دهه

 occasionally

گهگاه

 century

قرن

 sometimes

گاهی / بعضی وقتها

 morning

صبح

 often

 frequently

اغلب

 afternoon

بعد از ظهر

 usually

 normally

معمولا

 evening

عصر

 always

همیشه

 night

شب

 every day

 daily

هرروز / روزانه

 midday

 noon

ظهر

 every week

 weekly

هر هفته / هفتگی

 midnight

نیمه شب

 Every month

 monthly

هر ماه / ماهانه

 dawn

سپیده دم

 every year

 yearly

هر سال / سالانه

 dusk

هنگام غروب

 sunrise

طلوع خورشید

 sunset

غروب خورشید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش اول پارت پنجم : روزهای هفته

کمی در مورد روزهای هفته در زبان انگلیسی

هفته تقریبا در تمام کشورهای جهان ساختار مشابهی دارد. در بیشتر کشورهای اروپایی هفته از روز دوشنبه (Monday) شروع می شود و یکشنبه (Sunday) آخرین روز هفته است. البته در برخی فرهنگ ها یکشنبه را اولین روز هفته می دانند. بسیاری از کشورهای اروپایی دارای دو روز تعطیل هستند. در زبان انگلیسی وقتی به آخر هفته (Weekend) اشاره می شود، عموما منظور روزهای تعطیل آخر هفته است که می تواند یک روز (یکشنبه) یا دو روز (شنبه و یکشنبه) باشد.

اسامی روزهای هفته در زبان انگلیسی از تقدیم رومی گرفته شده اند. این اسامی در شکل قدیمیشان به نام خدایان و سیاراتی اشاره می کردند.

انگلیسی

فارسی

انگلیسی

فارسی

 what day is it?

امروز چند شنبه است؟

 every Monday

/ on Mondays

هر دوشنبه / دوشنبه ها

 what day is it today?

امروز چند شنبه است؟

 every Tuesday

/ on Tuesdays

هر سه شنبه / سه شنبه ها

 Monday

دوشنبه

 every Wednesday

/ on Wednesdays

هر چهارشنبه / چهارشنبه ها

 Tuesday

سه شنبه

 every Thursday

/ on Thursdays

هر پنج شنبه / پنج شنبه ها

 Wednesday

چهار شنبه

 every Friday

/ on Fridays

هر جمعه / جمعه ها

 Thursday

پنج شنبه

 every Saturday

/ on Saturdays 

هر شنبه / شنبه ها

 Friday

جمعه

 every Sunday

/ on Sundays

هر یکشنبه / یکشنبه ها

 Saturday

شنبه

 a week tomorrow

یک هفته دیگر از فردا

 Sunday

یکشنبه

 a week tomorrowa

یک هفته دیگر از سه شنبه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش اول پارت ششم:آب و هوا

 

فارسیانگلیسیفارسی

 sunخورشید raindropقطره باران

 sunshineنور آفتاب snowflakeدانه برف

 rainباران hailstoneدانه تگرگ

 snowبرف to meltآب شدن / ذوب شدن

 hailتگرگ to freezeیخ زدن / منجمد شدن

 drizzleباران ریز to thawگرم شدن /  آب شدن

 sleetبرف و باران to snowبرف باریدن

 showerباران تند to rainباران باریدن

 mistمه رقیق to hailتگرگ باریدن

 fogمه غلیظ weather forecastپیشبینی هوا

 cloudابر rainfallبارش باران

 rainbowرنگین کمان temperatureدمای هوا

 windباد humidityرطوبت هوا

 breezeنسیم thermometer  دما سنج

 strong windsباد شدید high pressure  فشار بالا

 thunderتندر low pressureفشار پایین

 lightningرعد و برق barometerفشار سنج

 stormتندباد degreeدرجه

 thunderstorm طوفان و رعد و برق Celsius سلسیوس / سانتیگراد

 galeباد شدید Fahrenheitفارنهایت

 tornadoگردباد climateآب و هوای اقلیمی

 hurricaneطوفان climate changeتغییر آب و هوایی

 flood  سیل global warmingگرم شدن کره زمین

 frostیخ بندان windyبادی

 iceیخ cloudyابری

 droughtخشکسالی foggyبا مه غلیظ

 heat waveموج گرما mistyبا مه رقیق

 rainyبارانی icyیخبندان / سرد

 fineهوای خوب frostyیخبندان / بسیار سرد

 dullهوای ابری stormyطوفانی

 overcastهوای ابری hotگرم

 humidمرطوب cold  سرد

 dryخشک chillyکمی سرد

 wet  بارانی sunnyآفتابی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش اول پارت هفتم: مسافرت

 

نگلیسی

فارسی

نحوه جا به جایی

 by bicycle

با دوچرخه

 by boat 

با قایق

 by bus 

با اتوبوس

 by car 

با ماشین

 by coach 

با اتوبوس مسافرتی

 by ferry 

با کشتی

 by motorcycle 

با موتورسیکلت

 by plane 

با هواپیما

 by train 

با قطار

 on foot 

با پای پیاده

هماهنگی صفر

 ticket office 

باجه فروش بلیط

 travel agent 

کارمند آژانس مسافرتی

 brochure 

بروشور

 price 

قیمت

 fare 

کرایه

 ticket 

بلیط

 Booking /  reservation

رزرو کردن

 passenger 

مسافر

 destination 

مقصد

 itinerary 

برنامه سفر

 journey 

سفر

 travel insurance 

بیمه مسافرتی

 holiday

تعطیلات

 sightseeing 

سیر، تماشا

 business trip 

مسافرت کاری

 to book 

رزرو کردن

 to cancel a booking 

لغو کردن رزرو

در طول مسافرت

 to arrive 

به مقصد رسیدن

 to leave  /  to depart 

ترک کردن

 to travel 

مسافرت کردن

 to visit 

دیدن، ملاقات کردن

 cancellation 

لغو

 customs 

گمرک

 delay 

تاخیر

 information desk 

باجه اطلاعات

 luggage /  baggage 

چمدان

 map 

نقشه

 passport control 

قسمت بازرسی گذرنامه

 suitcase 

کیف، چمدان

 cancelled 

لغو شده

 delayed 

با تاخیر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش اول ، پارت هشتم :کامپیوتر

فارسی

laptop

لپ تاپ

desktop computer

کامپیوتر رومیزی

tablet

تبلت

screen

صفحه نمایش

keyboard

صفحه کلید

mouse

مووس، موشواره

monitor

نمایشگر

printer

چاپگر

wireless router

مودم بی سیم

cable

کابل

hard drive

هارد دیسک

speakers

بلندگو

power cable

کابل برق

ایمیل

email

ایمیل، رایانامه

to email

ایمیل کردن

to send an email

ارسال کردن ایمیل

email address

آدرس ایمیل

username

نام کاربری

password

کلمه عبور

to reply

پاسخ دادن

to forward

فرستادن

new message

پیام جدید

attachment

پیوست

استفاده از کامپیوتر

to plug in

به برق وصل کردن

to unplug

از برق جدا کردن

to switch on / to turn on

روشن کردن

to switch off / to turn off

خاموش کردن

to start up

راه انداختن

to shut down

از کار انداختن

to restart

دوباره راه انداختن

اینترنت

the Internet

اینترنت

website

وبسایت، تارنما

ISP (internet service provider)

ارائه دهنده خدمات اینترنت

firewall

فایر وال

web hosting

میزبانی وب

wireless internet / WiFi

اینترنت بی سیم

to download

دانلود کردن

to browse the Internet

گشتن اینترنت

لغات کاربردی دیگر

file

فایل، پرونده

folder

پوشه

document

سند

hardware

سخت افزار

software

نرم افزار

network

شبکه

to scroll up

حرکت به بالا

to scroll down

حرکت به پایین

to log on

وارد شدن به حساب کاربری

to log off

خارج شدن از حساب کاربری

virus

ویروس

antivirus software

نرم افزار ویروس کش

processor speed

سرعت پردازنده

memory

حافظه

database

پایگاه داده

to print

چاپ کردن

to type

تایپ کردن

lower case letter

حروف کوچک

upper case letter

حروف بزرگ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش اول ، پارت نهم : مشاغل

 

نگلیسیفارسی

 bus driver

راننده اتوبوس

 flight attendant

مهماندار

 lorry driver

راننده کامیون

 sea captain / ship’s captain 

کاپیتان کشتی

 taxi driver

راننده تاکسی

 pilot

خلبان

هنر و ادبیات

 artist

هنرمند

 editor

ویراستار

 fashion designer

طراح مد

 graphic designer

طراح گرافیک

 illustrator

تصویرگر

 journalist

روزنامه نگار

 painter

نقاش

 photographer

عکاس

 playwright

فیلم نامه نویس

 poet

شاعر

 sculptor

مجسمه ساز

 writer

نویسنده

رسانه و سرگرمی

 actor / actress

بازیگر (مرد / زن)

 comedian

کمدین

 composer

آهنگ ساز

 dancer

رقاص

 film director

کارگردان

 DJ  (disc jockey)

دی جی

 musician

نوازنده

 newsreader

اخبارگو

 singer

خواننده

 television producer

تهیه کننده تلویزیون

 TV presenter

مجری تلویزیون

 weather forecaster

مجری آب و هوا

قانون و نظام اداری

 attorney

وکیل مدافع

 bodyguard

محافظ شخصی

 customs officer

مامور گمرک

 detective

کاراگاه

 forensic scientist

مسئول پزشک قانونی

 judge

قاضی

 lawyer

وکیل

 magistrate

دادرس

 police officer

 

ویرایش شده توسط NERSIA

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 7 فروردین 1398 در 13:12، NERSIA گفته است :

بخش اول،  پارت چهارم:زمان...

ثانیه

 now

حالا

 minute

دقیقه

 then

بعدا

 hour

ساعت

 immediately

بلافاصله

 day

روز

 soon

به زودی

 week

هفته

 earlier

زودتر

 fortnight

دو هفته

 later

دیرتر / بعدا

 month

ماه

 never

هرگز / هیچ وقت

 year

سال

 rarely

به ندرت

 decade

دهه

 occasionally

گهگاه

 century

قرن

 sometimes

گاهی / بعضی وقتها

 morning

صبح

 often

 frequently

اغلب

 afternoon

بعد از ظهر

 usually

 normally

معمولا

 evening

عصر

 always

همیشه

 night

شب

 every day

 daily

هرروز / روزانه

 midday

 noon

ظهر

 every week

 weekly

هر هفته / هفتگی

 midnight

نیمه شب

 Every month

 monthly

هر ماه / ماهانه

 dawn

سپیده دم

 every year

 yearly

هر سال / سالانه

 dusk

هنگام غروب

 sunrise

طلوع خورشید

 sunset

غروب خورشید

 

با سلام.خواستم بگم که شما که این همه مطلب مفید میزارید بخش صوتی هم برای کلمات بزارید...اینطوری بیشتر مورد توجه قرار میگیره. من خودم زبان میخونم ...اگه این امکانو بزارید برای کسایی که علاقه دارن راحت تره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 2 ساعت قبل، N...R گفته است :

با سلام.خواستم بگم که شما که این همه مطلب مفید میزارید بخش صوتی هم برای کلمات بزارید...اینطوری بیشتر مورد توجه قرار میگیره. من خودم زبان میخونم ...اگه این امکانو بزارید برای کسایی که علاقه دارن راحت تره

سلام منظورتون اینه همراه واژه ها ویس هم باشه؟

بررسی میشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
در 11 ساعت قبل، maew._.tz گفته است :

سلام منظورتون اینه همراه واژه ها ویس هم باشه؟

بررسی میشه

میخوایین من بزارم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، aty.s گفته است :

میخوایین من بزارم؟

 بزار من یه بررسی بکنم..

ممنون از همکاریت عاطفه جانم *.*

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ویس یا همون تلفظ  انگلیسی و امریکایی خیلی خوبه کمک میکنه به یادگیری بهتر

در در 7 فروردین 1398 در 13:12، NERSIA گفته است :

بخش اول،  پارت چهارم:زمان...

ثانیه

 now

حالا

 minute

دقیقه

 then

بعدا

 hour

ساعت

 immediately

بلافاصله

 day

روز

 soon

به زودی

 week

هفته

 earlier

زودتر

 fortnight

دو هفته

 later

دیرتر / بعدا

 month

ماه

 never

هرگز / هیچ وقت

 year

سال

 rarely

به ندرت

 decade

دهه

 occasionally

گهگاه

 century

قرن

 sometimes

گاهی / بعضی وقتها

 morning

صبح

 often

 frequently

اغلب

 afternoon

بعد از ظهر

 usually

 normally

معمولا

 evening

عصر

 always

همیشه

 night

شب

 every day

 daily

هرروز / روزانه

 midday

 noon

ظهر

 every week

 weekly

هر هفته / هفتگی

 midnight

نیمه شب

 Every month

 monthly

هر ماه / ماهانه

 dawn

سپیده دم

 every year

 yearly

هر سال / سالانه

 dusk

هنگام غروب

 sunrise

طلوع خورشید

 sunset

غروب خورشید

 

با سلام.خواستم بگم که شما که این همه مطلب مفید میزارید بخش صوتی هم برای کلمات بزارید...اینطوری بیشتر مورد توجه قرار میگیره. من خودم زبان میخونم ...اگه این امکانو بزارید برای کسایی که علاقه دارن راحت تره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...